Jó tudni

Esketés


A teremtő Isten rendje a házasság. Isten teremtette az embert férfivá és asszonnyá, hogy a házasság rendjében éljenek együtt. Nemcsak azt engedi meg ezzel, hogy a házastársak eszközei legyenek az emberi életet teremtő munkájában, hanem azt is akarja, hogy Krisztus szeretetével szeressék egymást (Ef 5,22– ), és halálig tartó hűséggel ragaszkodjanak egymáshoz (Mt 9,5).

Az egyházi esketés kétoldalú bizonyságtétel a házasság isteni rendjéről. Egyrészt az egyház tanúskodik róla szentírási igék olvasásával, igehirdetéssel, és azzal, hogy megkérdezi házasságra lépő tagjait, elfogadják-e maguk számara érvényesnek ezt a rendet. Másrészt a házasságra lépő egyháztagok tesznek bizonyságot a házasság isteni rendjéről azzal, hogy házasságuk ügyét Isten és a gyülekezet elé viszik, és esküvel megerősített válaszukban kijelentik azt a közös elhatározásukat, hogy házasságukat nem a maguk elképzelése vagy a világ szerint, hanem Isten szándéka és Jézus tanítása szerint akarják megélni halálig tartó hűségben. Ehhez a szándékukhoz kérik a gyülekezet imádkozó segítségét és Isten áldását. A lelkész ezek után köti őket egybe Isten igéjével és áldásával (Mt 9,6; 1Móz 1,28), és a gyülekezet ezek után kéri rájuk Isten kegyelmét, szentlelkét és áldását.

  Keresztelés


A keresztség az Úr Jézus Krisztustól rendelt szentség, amely által Ő maga vesz fel minket egyházába, és bűnbocsánatot, életet és üdvösséget ad azoknak, akik hisznek őbenne. Ezért a keresztség egyszer s mindenkorra szól, és ha a Szentháromság nevére történt, akkor érvényes, bármely keresztyén felekezet vagy személy is végezte azt.

A keresztelés vízzel történik, de érvényessége nem függ a víz mennyiségétől. A víznek a keresztelésnél azonban az újjászületésre és a megtisztulásra utaló jelképes értelme is van.

A keresztyén szülők gyermekeit azért kereszteljük meg, mert a keresztség szükséges az üdvösséghez (Mk 16,16), és Krisztus parancsolta, hogy kereszteljünk meg minden népet (Mt 28,19). Ezenkívül a gyermekkeresztség helyesen fejezi ki azt a tényt, hogy Isten kegyelme megelőzi hitünket, és hogy nem a mi hitünk, hanem Krisztus parancsa és Isten kegyelme a keresztség alapja.

A szülők, a keresztszülők és az egyház feladata, hogy a megkeresztelt gyermekkel megismertessék az evangélium tanítását. Ezt a keresztyén hitükből folyó kötelezettségüket ismerik el azzal, hogy a keresztelésnél megvallják hitüket, és kijelentik, hogy akarják a gyermek megkeresztelését és hívő keresztyénné növekedését.

                                                   Temetés


Az egyházi temetéssel az egyház arról a szeretetközösségről tanúskodik, amely minden élő és elhunyt tagját a Jézus Krisztusban összefűzi. Az egyház bizonyságot tesz arról, hogy az élő Úr Jézus Krisztus az ember reménysége életben és halálban. Hirdetjük és valljuk a temetésnél, hogy bűneink miatt Isten haragjából vettettünk a halál hatalma alá, de Isten szabadulást is ad Jézus Krisztus által a bűntől és a haláltól, az ítélettől és a kárhozattól.

    Hitoktatás


A hitoktatás lehetőség egy családnak, hogy a gyermekek lelki, spirituális fejlődéséhez az iskolán kívül, vagy az iskola mellett olyan ismereteket, motivációkat kapjanak, melyek az egészséges lelki fejlődéshez elengedhetetlenek.

Salgótarján több általános iskolájában is folyik evangélikus hitoktatás. Szeretettel hívogatunk mindenkit!
Jelentkezni Horváth-Hegyi Ádám evangélikus lelkésznél lehet.                                         További információk: https://hitoktatas2.lutheran.hu/

Salgótarjáni Evangélikus Egyházközség
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close